คุณอยู่ที่นี่

ข่าว ประกาศ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลกุดชุม

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

-----------------------

                   โรงพยาบาลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  2  อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน ๆ ละ 19,260 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 - 7 ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกุดชุม  โทร 045-789425-7  ต่อ 115  ในวัน และ เวลาราชการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 1 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

 - ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
   วุฒิการศึกษา  ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
   รับสมัครตั้งแต่วันที่  24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  -  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดชุม
โทร 045 789425-7  ต่อ 115  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 4 ตำแหน่ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน  จำนวน  4  ตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
2. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ
3. ตำแหน่ง  พนักงานประจำห้องยา
4. ตำแหน่ง  ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศผู้มีสิทธิสอบของลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน จำนวน 4  ตำแหน่ง  ดังนี้

1.  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
2.  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ
3.  ตำแหน่ง  พนักงานประจำห้องยา
4.  ตำแหน่ง  ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือ ปวส.
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือ ปวส.
3. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ปวส.

4. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือปวส.หรือ
ประกาศนียบัตรการฝีกอบรมฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า (จากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
 


รับสมัครตั้งแต่วันที่  2 - 13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดชุม
โทร 045 789425-7  ต่อ  115 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง

1.  ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก  1  อัตรา

2.  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  2  อัตรา

3.  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา  1  อัตรา

4.  ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  1  อัตรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่ โทร 045-789425 - 7 ต่อ 115 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน  จำนวน  3  ตำแหน่ง
รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ pomrada

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง


ประกาศโรงพยาบาลกุดชุม

 เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 

ด้วย  โรงพยาบาลกุดชุม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ สอบคัดเลือก แต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน  ด้วยเงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินบำรุง  ประจำปีงบประมาณ  2563  จำนวน  3  ตำแหน่ง ดังนี้ 

           1. ตำแหน่ง  พนักงานประจำตึก  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300  บาท

           2. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300  บาท

           3. ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300  บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่  3 - 21  สิงหาคม  2563  รายละเอียดตามที่ได้แนบไฟล์มาพร้อมนี้  หรือสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดชุม  โทร  045-789425-7  ต่อ  115  ในวัน และ เวลาราชการ

รูปภาพของ pomrada

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงพยาบาลกุดชุม

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-----------------------

                   โรงพยาบาลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                     ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน  ๑  อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน ๆ ละ 20,560 บาท รายละเอียดตามที่ได้แนบไฟล์มาพร้อมนี้หรือสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกุดชุม  โทร 045-789425-7  ต่อ 115  ในวัน และ เวลาราชการ

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ