คุณอยู่ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลกุดชุม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง

แท็บหลัก

รูปภาพของ roch

 

                                                   ประกาศโรงพยาบาลกุดชุม

                                เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง

                                      _________________________________

                   ด้วย  โรงพยาบาลกุดชุม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง

เป็นลูกจ้าง  ด้วยเงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินบำรุง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  ดังนี้

๑.  ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑  ตำแหน่ง  ช่างซ่อมบำรุง ลูกจ้างรายวัน  จำนวน  ๑  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  ๒๓๐  บาท

๑.๒  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๐๓๒  บาท

๒.  คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑  เพศชาย

๒.๒  มีสัญชาติไทย    

๒.๓  อายุไม่ต่ำกว่า ๒๑ ปี บริบูรณ์ ไม่เกิน ๓๕  ปี  นับถึงวันรับสมัครสอบ

๒.๔  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒.๕  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง  กำนัน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๒.๖  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง

๒.๗  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 

ไม่เป็นโรคลมบ้าหมู  โรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

โรคติดยาเสพติดอย่างร้ายแรง  โรคพิษสุราเรื้อรังหรือเป็น โรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

๒.๘  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

๒.๙  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๒.๑๐ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๒.๑๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๑๒ ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุก  หรือคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่

เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทความผิดลหุโทษ

๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออก  จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๒.๑๔  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๒.๑๕  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร      

                                                                                     

๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๓.๑  ตำแหน่ง  ช่างซ่อมบำรุง จำนวน ๑  อัตรา

๓.๑.๑  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา อิเล็กทรอนิกส์

                    ๓.๑.๒  เพศชาย  อายุ ๒๑ – ๓๕  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

๓.๑.๓  มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.๑.๔  ปีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                              

 

๓.๒  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑  อัตรา  (วุฒิปริญญาตรี)

                   ๓.๒.๑  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 

                   ๓.๒.๒  เพศชาย  อายุ  ๒๑ – ๓๕ ปี

              ๓.๒.๓  Databases Design 

-  สามารถออกแบบ RDBMS ด้วย SQL ได้เป็นอย่างดี ,

-  บริหาร SQL Server บน Linux , windows ได้เป็นอย่างดี

- มีความเชี่ยวชาญ ในการจัดการ MySQL Engine (MYISAM , INNODB , XTRADB)

๓.๒.๔  Programming

          -  สามารถพัฒนาโปรแกรม ตาม  scenario  ที่ออกแบบให้ได้

          -  สามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented programming, OOP) ได้เป็นอย่างดี

          -  สามารถใช้ VB , Delphi, java, php, C++,phyton ตัวใดตัวหนึ่ง เขียนโปรแกรมติดต่อ Databases ได้เป็นอย่างดี

          -  เขียน Java script, Ajax ได้เป็นอย่างดี

          -  สามารถพัฒนาระบบด้วย Jquery Mobile ได้เป็นอย่างดี

          -  สามารถพัฒนาระบบด้วย Delphi XE3 หรือพัฒนา Web Framework ได้เป็นอย่างดี

          -  มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบ Client Server, Multi-tier, Web Application

๓.๒.๕  GIS

          -  สามารถใช้ Arg view 3.3 , Arg GIS 9.2, Erdas, Internet GIS Mapserver, google Earth, Point Asia ได้

          -  มีความรู้ ด้าน Remote sensing

          -  นำพิกัด ตัดแผนที่ ยุบรวมแผนที่ได้

          -  ตรึงพิกัด , Digityze ภาพถ่ายทางอากาศได้

          -  เขียน Script Avenue ได้

          -  ใช้  3D Analysis ได้

๓.๒.๖  สามารถทำงานนอกเวลา , นอกสถานที่ได้

         

๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๓x๔ ซม. หรือ ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๑ ปี  

จำนวน ๒ รูป

๔.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน สูจิบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวนอย่างละหนึ่งฉบับ โดยให้

เขียนคำรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๔.๓  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามข้อ ๒.๗ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ)

๔.๔  สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือปริญญาบัตรที่แสดง

ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๕  สำเนาหลักฐาน เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ        

๔.๖  สำเนาหลักฐานใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สด.๙) 

 

๕.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานการจัดการ  โรงพยาบาลกุดชุม  ระหว่างวันที่  ๙ – ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ

 

.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

                   โรงพยาบาลกุดชุม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ในวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๖  และจะทำการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมปาเรสโก  โรงพยาบาลกุดชุม

 

๗.  วิธีการสอบคัดเลือก

          ๗.๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร  เหตุการณ์ประจำวัน

          ๗.๒  ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง

๗.๓  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  จะประเมินผู้เข้าสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

ในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจาก ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  และประวัติการทำงานโดยการสัมภาษณ์

         

๙.  เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๘  มกราคม   พ.ศ.   ๒๕๕๖

 

 

 

                                                                                 (นางสาวนันทิยา  เข็มเพชร)

                                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดชุม

หมวดหมู่: 

แสดงความเห็น

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • ที่อยู่หน้าเว็บและที่อยู่อีเมล จะกลายเป็นลิงก์โดยอัตโนมัติ
  • แบ่งบรรทัดและย่อหน้าอัตโนมัติ
CAPTCHA
คำถามป้องกัน Spam
พิมพ์คำตอบในช่องว่าง