คุณอยู่ที่นี่

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

แท็บหลัก

 

 

ประกาศจังหวัดยโสธร

 

เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 

เพื่อทำสัญญาซื้อแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 ด้วยจังหวัดยโสธร จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

 

  DISPOSABLE INSULIN SYRINGE     จำนวน      ๖๖๐  กล่อง 

 

  ถุงมือแพทย์                               จำนวน   ๑,๒๐๐  กล่อง    

 

 

  ขวดยาธาตุ                                จำนวน   ๓๐,๐๐๐  กล่อง 

 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

                 . เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

 

                                  . ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

 

                                  . ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 

    . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดยโสธร ณ วัน ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้                         

 

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  ๑๘   เมษายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น.    งานพัสดุ  กลุ่มงานการจัดการ  โรงพยาบาลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  ๓   พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เวลา  ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป    ห้องประชุมปาเรสโก  โรงพยาบาลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ  กลุ่มงานการจัดการ  โรงพยาบาลกุดชุม   อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่  ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๖   ถึงวันที่   ๒   พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th และ www.kc-hospital.net หรือสอบถามทาง   โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๗๘-๙๔๒๕ ต่อ ๑๑๒,๑๑๓  ในวันและเวลาราชการ

 

                                                ประกาศ    วันที่   ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๖

 

 

 

                                                                                                                      (นางสาวนันทิยา  เข็มเพชร)                                                                    

 

                                                                                                              นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

 

                                                                                                                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดชุม

                                                       ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร   

 

 

หมวดหมู่: 
ไฟล์แนบ: 

แสดงความเห็น

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • ที่อยู่หน้าเว็บและที่อยู่อีเมล จะกลายเป็นลิงก์โดยอัตโนมัติ
  • แบ่งบรรทัดและย่อหน้าอัตโนมัติ
CAPTCHA
คำถามป้องกัน Spam
พิมพ์คำตอบในช่องว่าง