ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 2 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 2 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่ง  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน  จำนวน  4  ตำแหน่ง

รายละเอียดผลการประกาศตามไฟล์ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

ประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศผู้มีสิทธิสอบของลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน จำนวน 4  ตำแหน่ง  ดังนี้
1.  ตำแหน่ง  พนักงานประจำตึก
2.  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
3.  ตำแหน่ง  พนักงานประจำห้องยา
4.  ตำแหน่ง  ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง

1.  ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก  1  อัตรา

2.  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  2  อัตรา

3.  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา  1  อัตรา

4.  ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  1  อัตรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่ โทร 045-789425 - 7 ต่อ 115 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน  จำนวน  3  ตำแหน่ง
รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ pomrada

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง


ประกาศโรงพยาบาลกุดชุม

 เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 

ด้วย  โรงพยาบาลกุดชุม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ สอบคัดเลือก แต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน  ด้วยเงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินบำรุง  ประจำปีงบประมาณ  2563  จำนวน  3  ตำแหน่ง ดังนี้ 

           1. ตำแหน่ง  พนักงานประจำตึก  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300  บาท

           2. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300  บาท

           3. ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300  บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่  3 - 21  สิงหาคม  2563  รายละเอียดตามที่ได้แนบไฟล์มาพร้อมนี้  หรือสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดชุม  โทร  045-789425-7  ต่อ  115  ในวัน และ เวลาราชการ

รูปภาพของ pomrada

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงพยาบาลกุดชุม

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-----------------------

                   โรงพยาบาลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                     ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน  ๑  อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน ๆ ละ 20,560 บาท รายละเอียดตามที่ได้แนบไฟล์มาพร้อมนี้หรือสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกุดชุม  โทร 045-789425-7  ต่อ 115  ในวัน และ เวลาราชการ

ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดใช้การไม่ได้ของโรงพยาบาลกุดชุม

รายละเอียดประกาศตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4578 9425-7 ต่อ 113 ในวัน และ เวลาราชการ 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลกุดชุม ตั้งค่า RSS