คุณอยู่ที่นี่

บล็อกของ pomrada

รูปภาพของ pomrada

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง


ประกาศโรงพยาบาลกุดชุม

 เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 

ด้วย  โรงพยาบาลกุดชุม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ สอบคัดเลือก แต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน  ด้วยเงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินบำรุง  ประจำปีงบประมาณ  2563  จำนวน  3  ตำแหน่ง ดังนี้ 

           1. ตำแหน่ง  พนักงานประจำตึก  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300  บาท

           2. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300  บาท

           3. ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300  บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่  3 - 21  สิงหาคม  2563  รายละเอียดตามที่ได้แนบไฟล์มาพร้อมนี้  หรือสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดชุม  โทร  045-789425-7  ต่อ  115  ในวัน และ เวลาราชการ

รูปภาพของ pomrada

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงพยาบาลกุดชุม

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-----------------------

                   โรงพยาบาลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                     ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน  ๑  อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน ๆ ละ 20,560 บาท รายละเอียดตามที่ได้แนบไฟล์มาพร้อมนี้หรือสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกุดชุม  โทร 045-789425-7  ต่อ 115  ในวัน และ เวลาราชการ

รูปภาพของ pomrada

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน
จำนวน  6  ตำแหน่ง  รายละเอียดประกาศผลสอบตามที่ได้แนบไฟล์มาพร้อมนี้

สอบถามรายละเอียดได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  โทร 045-789425-7 ต่อ 114-115

รูปภาพของ pomrada

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

โรงพยาบาลกุดชุม  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทรายวัน  จำนวน 6 ตำแหน่ง  ดังนี้

1.  ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (หญิง) ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล

2. ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) ปฏิบัติงานจิตสังคม

รูปภาพของ pomrada

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

โรงพยาบาลกุดชุม  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้


1. ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (หญิง) ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล จำนวน  1  อัตราค่าจ้างวันละ  300  บาท
2. ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) ปฏิบัติงานจิตสังคม จำนวน  1  อัตรา ค่าจ้างวันละ  300  บาท 

3.  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (หญิง)  ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน  1  อัตรา ค่าจ้างวันละ  300  บาท

4.  ตำแหน่ง  พนักงานประจำห้องยา (ชาย)  ปฏิบัติงานโรงงานผลิตยาสมุนไพร  จำนวน 1  อัตรา ค่าจ้างวันละ  300  บาท

5.  ตำแหน่ง  พนักงานซักฟอก (ชาย)  ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล งานซักฟอก  จำนวน  1  อัตรา ค่าจ้างวันละ  300  บาท

6. ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (ชาย)  ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300  บาท

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม - 2  มิถุนายน  63 
โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  045-789425-7 ต่อ 115
รายละเอียดประกาศตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

 

รูปภาพของ pomrada

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข

จำนวน 2 อัตรา ในวันที่  20  ธันวาคม 2562 โดยให้มาสอบข้อเขียน ปฏิบัติ ที่วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์

และสอบสัมภาษณ์ ที่ห้องประชุมปาเรสโก โรงพยาบาลกุดชุม  ดูรายได้ละเอียดได้ที่ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

รูปภาพของ pomrada

ประกาศรับสมัตรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา 

เงินเดือน 15,960 บาท  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 13  ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร 045-789256 

และได้แนบไฟล์ประกาศรับสมัครมาพร้อมนี้

รูปภาพของ pomrada

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

โรงพยาบาลกุดชุม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง  พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 

รูปภาพของ pomrada

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลกุดชุม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัด  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  600 บาท 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ pomrada