คุณอยู่ที่นี่

บล็อกของ Site_Admin

ขอขอบคุณ "กลุ่มบุคลากรทางการบิน และเครือข่ายกัลยาณมิตร"

รพ.กุดชุม ขอขอบคุณ "กลุ่มบุคลากรทางการบิน และเครือข่ายกัลยาณมิตร"

โดยคุณวิรัตน์ ศรีพรม เป็นตัวแทนมอบ

ได้บริจาคเครื่องพ่นฝอยละอองชนิดนาโน จำนวน 4 เครื่อง

และ Disposable PPE Overall. จำนวน 10 ชุด

เพื่อใช้ในภารกิจการดูแลพี่น้องประชาชนต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว

"กลุ่มบุคลากรทางการบิน และเครือข่ายกัลยาณมิตร"

ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ


.

จุลสารงานข้อมูลข่าวสารด้านยา (ฉบับที่ 1/59)

 

 

 

ข้อมูลข่าวสารด้านยา : แนวทางบริหารยา HAD : Warfarin sodium

โดย ภญ.ภาวิณี เรืองเดชาวิวัฒน์

Subscribe to RSS - บล็อกของ Site_Admin